BP Logo Horizontaal 200px
Algemene voorwaarden

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn.
In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het burgerlijk wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetalingconventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12 % met een minimum van 75  euro tevens een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling .
Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.
Alle klachten dienen  binnen de vijf  dagen aangetekend te gebeuren.
Elke betwisting wordt volgens het Belgische recht beslecht en zal tot de uitsluitend bevoegheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.
Indien er op de vervaldag één enkele factuur niet betaald is vervalt onmiddelijk alle andere betalingsvoorwaarden en zijn alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.